Người đại diện xuất cảnh quá thời hạn ủy quyền xử lý như thế nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi có 1 đại diện theo pháp luật nhưng do thời gian bàn bạc với đối tác tại nước ngoài kéo dài nên thời hạn ủy quyền của chúng tôi đã hết. Xin hỏi trong trường hợp này chúng tôi phải xử lý như thế nào?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

Điều 13. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

b) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Như vậy, công ty bạn chỉ có một người đại diện theo pháp luật và khi xuất cảnh khỏi Việt Nam đã ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật, thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 điều 13 luật Doanh nghiệp. Do đó, khi hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện chưa trở về thì sẽ thực hiện như sau:

- Đối với doanh nghiệp tư nhân, người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong phạm vi được ủy quyền cho đến khi người đại diện trở về.

- Đối với công ty TNHH, Công ty cổ phần, công ty hợp danh thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện trong phạm vi được ủy quyền cho đến khi người đại diện trở lại làm việc hoặc có quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Bộ tài chính dự thảo đề xuất một số giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa. Trong đó có việc đề cập giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống mức 15 - 17%.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan