Khi doanh nghiệp thay đổi trụ sở, nghĩa vụ về thuế được điều chỉnh bởi khoản 2, điều 8, Nghị định83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

 

“Trường hợp có sự thay đổi trụ sở của người nộp thuế dẫn đến thay đổi cơ quan  thuế  quản  lý trực tiếp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  khác, người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế còn nợ;

Đề nghị hoàn số tiền thuế nộp thừa (trừ thuế thu nhập cá nhân), thuếgiá trị gia tăng chưa khấu trừ hết thuộc diện hoàn thuế theo quy định (hoặc đề nghị cơ quan thuế xác nhận số tiền thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết để làm căn cứ chuyển cơ quan thuế quản lý mới tiếp tục theo dõi) trước khi thay đổi trụ sở và không phải quyết toán thuế với  cơ quan thuế, trừ trường hợp thời điểm thay đổi trụ sở trùng với thời điểm quyết toán thuế năm theo quy định của pháp luật.

Đối với thuế  thu nhập cá nhân, trường hợp người nộp thuế có số thuế nộp thừa được bù trừ với số thuế phải nộp tại cơ quan thuế chuyển đến”.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn