Nghĩa vụ của thành viên công ty TNHH

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi đang có ý định góp vốn thành lập công ty TNHH. Xin hỏi nghĩa vụ của thành viên công ty TNHH như thế nào?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 51 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về nghĩa vụ của thành viên công ty TNHH như sau:

Điều 51. Nghĩa vụ của thành viên

1. Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 48 của Luật này.

2. Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các Điều 52, 53, 54 và 68 của Luật này.

3. Tuân thủ Điều lệ công ty.

4. Chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

5. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện các hành vi sau đây:

a) Vi phạm pháp luật;

b) Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác;

c) Thanh toán khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.

6. Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này.

Như vậy, nghĩa vụ của thành viên công ty TNHH như sau:

- Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

- Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức

- Tuân thủ Điều lệ công ty

- Chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên

- Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác, thanh toán khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.

- Các nghĩa vụ khác.

Doanh nghiệp nào được phát hành trái phiếu ra thị trường? Tôi muốn về Việt Nam mở doanh nghiệp trong thời gian tới, vì vậy tôi muốn hỏi một số vấn đề như sau: Những loại hình doanh nghiệp nào được phát hành trái phiếu ra thị trường ? Việc doanh nghiệp tham gia phát hành trái phiếu ra thị trường là hoạt động có lợi ích gì cho doanh nghiệp và cần những điều kiện gì?

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan