Nghị quyết về Đề nghị Xây dựng Luật Sửa đổi, Bổ sung một số Điều của Luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh Bất động sản và Các tổ chức Tín dụng

Nội dung bài viết

Ngày 27 tháng 05 năm 2024, Chính Phủ ban hành Nghị quyết 79/NQ-CP của Chính phủ về Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 31/2024/QH15, Luật Nhà ở 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng 32/2024/QH15.
Nghị quyết này được Chính phủ ban hành với nội dung chính là thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh Bất động sản và Các tổ chức Tín dụng, theo đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký Tờ trình, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, trình Quốc hội bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và quyết định xây dựng, ban hành Luật theo thủ tục rút gọn. Các bộ trưởng, thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có liên quan được giao trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Xem toàn văn nội dung tại Nghị quyết về Đề nghị Xây dựng Luật Sửa đổi, Bổ sung một số Điều của Luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh Bất động sản và Các tổ chức Tín dụng

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan