Nghị định mới quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Ngày 15/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2020. Sau đây là những nội dung mới quan trọng trong Nghị định 122/2020/NĐ-CP.

Thứ nhất, quy định ba nguyên tắc phối hợp, liên thông giữa những cơ quan quản lý nhà nước

Điều 3 Nghị định số 122/2020/NĐ-CP đưa ra 3 nguyên tắc phối hợp, liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Theo đó, Cơ quan đăng ký kinh doanh là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

Cơ quan quản lý nhà nước về lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan thuế không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, các thông tin về đăng ký doanh nghiệp đã được chia sẻ từ cơ quan đăng ký kinh doanh.

Phối hợp liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp
Phối hợp liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

Thứ hai, quy trình phối hợp, liên thông

Sau khi cấp đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc có sự thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ chia sẻ cho cơ quan cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan thuế, cơ quan quản lý Nhà nước về lao động về các thông tin về giấy đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

  • Cơ quan đăng ký doanh nghiệp chia sẻ thông tin về tên, mã số thuế, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tổng số lao động dự kiến của doanh nghiệp cho cơ quan quản lý Nhà nước về lao động theo quy định của pháp luật
  • Mã số doanh nghiệp được sử dụng làm mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội.
  • Khi doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội chia sẻ thông tin về số lượng lao động đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện quả lý Nhà nước với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.
  • Cơ quan thuế chia sẻ thông tin về mã số doanh nghiệp, mã số chi nhánh, văn phòng đại diện phân cấp cơ quan thuế quản lý trực tiếp được tạo lập tự động bởi hệ thống thông tin đăng ký thuế cho cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

Cuối cùng, thay đổi mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp từ 15/10/2020

Khoản 4 Điều 10 quy định về điều khoản thi hành Nghị định 122/2020/NĐ-CP có quy định về mẫu Giấy đề nghị đăng ký doang nghiệp mới. Cụ thể, Nghị định này đã ban hành thêm 06 mẫu mới về Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan