Ngành, nghề, lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo cam kết Việt Nam sau khi gia nhập WTO quy định cho khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tra cứu theo tài liệu nào?

Nội dung bài viết

Ngành, nghề, lĩnh vực đầu tư có điều kiện được quy định tại văn bản luật/hoặc pháp lệnh/hoặc tại nghị định "chuyên ngành"/hoặc theo cam kết quốc tế

Theo văn bản đến cấp độ nghị định "chuyên ngành" hiện hành quy định khoảng trên 200 loại Giấy/Văn bản doanh nghiệp phải có trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh/sản xuất; Hiện nay, việc xác định ngành, nghề kinh doanh có điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh căn cứ theo quy định của pháp luật chuyên ngành về điều kiện kinh doanh và tra cứu theo Phụ lục II ban

hành kem theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết tại Luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Theo cam kết với WTO, việc cấp chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tra cứu theo:

Biểu cam kết về dịch vụ của Báo cáo gia nhập WTO

Nghị Định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nược ngoài tại Việt Nam.

Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương Mại hướng dẫn thực hiện Nghị định 23/2007/BTM-QĐ ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại công bố lộ trình thực hiện mua bán hàng hóa và các hoạt động có liên quan.

Quyết định 10/2007/BTM-QĐ ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại Công bố lộ trình thực hiện mua bán hàng hoá và các hoạt động có liên quan.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan