NĐ 123/2020/NĐ-CP: Đã có Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ

Nội dung bài viết

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ có hiệu lực thi hành từ 01/07/2022. Nghị định gồm 61 Điều quy định về việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí; quy định trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Sau đây là những nội dung quan trọng về hóa đơn, chứng từ quy định trong Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Thứ nhất, mở rộng thêm đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử

Điều 2 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử thêm 2 đối tượng mới:

- Tổ chức thu thuế, phí và lệ phí.

- Tổ chức nhận in hóa đơn, chứng từ; tổ chức cung cấp phần mềm tự in chứng từ; tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn, chứng từ điện tử.

Thứ hai, quy định mới về các hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ

Điều 5 quy định chi tiết về các hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ như sau:

1. Đối với công chức thu

a) Gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân đến mua hóa đơn, chứng từ;

b) Có hành vi bao che, thông đồng cho tổ chức, cá nhân để sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp;

c) Nhận hối lộ khi thanh tra, kiểm tra về hóa đơn.

2. Đối với tổ chức, cá nhân bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan

a) Thực hiện hành vi gian dối như sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn;

b) Cản trở công chức thuế thi hành công vụ, cụ thể các hành vi cản trở gây tổn hại sức khỏe, nhân phẩm của công chức thuế khi đang thanh tra, kiểm tra về hóa đơn, chứng từ;

c) Truy cập trái phép, làm sai lệch, phá hủy hệ thống thông tin về hóa đơn, chứng từ;

d) Đưa hối lộ hoặc thực hiện các hành vi khác liên quan hóa đơn, chứng từ nhằm mưu lợi bất chính.

Thứ ba, bổ sung thêm 2 loại hóa đơn mới

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hóa đơn điện tử được bổ sung hai loại hóa đơn sau:

1. HĐĐT bán tài sản công quy định tại khoản 3 Điều 8 NĐ 123/2020/NĐ-CP

2. Hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia được sử dụng khi các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống cơ quan dự trữ nhà nước bán hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật quy định tại Khoản 4 Điều 8 NĐ này.

Thứ tư, bãi bỏ quy định “bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020” tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP đã được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 3 Điều 59 Nghị định này. Theo đó, thay vì bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử đối với tất cả các đối tượng từ ngày 01/11/2021 thì thời điểm bắt buộc sẽ lùi đến 01/07/2022 theo một lộ trình khác.

Tuy nhiên, Chính phủ cũng khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hoá đơn, chứng từ điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01/07/2022.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan