Muốn xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, phải làm gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Hữu, ở Hà Nội. Bên mình đang muốn xin giấy phép để được đầu tư vào một dự án trung tâm thương mại 4000m2. Quý Công ty cho mình hỏi: Mình phải làm những thủ tục gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 36 Luật đầu tư 2014 quy định trường hợp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

"Điều 36. Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.

2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;

c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

3. Đối với dự án đầu tư quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này thực hiện dự án đầu tư sau khi được quyết định chủ trương đầu tư.

4. Trường hợp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này”.

Do bạn không nói rõ dự án của bạn có vốn đầu tư nước ngoài hay không? Nên chúng tôi sẽ chia ra 02 trường hợp cho bạn tham khảo:

- Trường hợp 1: Dự án của bạn là dự án không có vốn đầu tư nước ngoài thì đây là dự án đầu tư trong nước nên bạn không phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, dự án của bạn có liên quan đến đất đai cụ thể là cần diện tích đất 4000m2 nên phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp thành phố nơi bạn muốn thực hiện dự án.

- Trường hợp 2: Dự án của bạn là dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì bạn phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trước tiên bạn tham khảo quy định từ Điều 30 đến Điều 32 Luật đầu tư 2014 để xác định trường hợp đầu tư của bạn có cần xin chấp thuận chủ trương đầu tư từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hay không? Nếu thuộc một trong các trường hợp này thì bạn chuẩn bị hồ sơ theo quy định từ Điều 33 đến Điều 35 Luật đầu tư 2014 để thực hiện thủ tục xin chủ trương đầu tư.

Nếu không thuộc một trong các trường hợp trên thì bạn thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 Luật đầu tư 2014.

Cơ quan có thẩm quyền cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

- Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các Điều 30, 31 và 32 của Luật đầu tư 2014, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

- Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các Điều 30, 31 và 32 của Luật đầu tư 2014, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định sau đây:

+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật đầu tư 2014 cho cơ quan đăng ký đầu tư;

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan