Muốn thành lập công ty thẩm định giá, phải làm gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi ở Hà Nội, tôi đang có nhu cầu thành lập 1 công ty thẩm định giá để kinh doanh, tuy nhiên tôi chưa nắm rõ thủ tục để thành lập như thế nào? Tư vấn giúp tôi.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều kiện thành lập công ty thẩm định giá

Căn cứ theo quy định Khoản 1 Điều 38 Luật giá 2012 thì doanh nghiệp thẩm định giá được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp gồm có:

Công ty cổ phần

Công ty trách nhiệm hữu hạn (một thành viên, hai thành viên trở lên);

Công ty hợp danh

Doanh nghiệp tư nhân

Như vậy để thành lập doanh nghiệp thẩm định giá thì trước tiên tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện đối với từng loại hình doanh nghiệp cụ thể theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.

Ngoài ra, doanh nghiệp thẩm định giá cần đáp ứng thêm các điều kiện quy định tại điều 39 Luật giá 2012, cụ thể:

Có đăng ký cung cấp hoạt động tư vấn thẩm định giá, các hoạt động có chức năng thẩm định giá với cơ quan đăng kí kinh doanh.

Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó phải có thành viên là chủ sở hữu (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên); tối thiểu phải có 02 thành viên góp vốn (Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên); tối thiểu phải có 02 thành viên hợp danh (công ty hợp danh); 01 thẩm định viên là chủ doanh nghiệp tư nhân (doanh nghiệp tư nhân); tối thiểu phải có 02 cổ đông sáng lập (công ty cổ phần)

Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của doanh nghiệp là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Lưu ý: đối với công ty cổ phần, phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp (điểm d, khoản 5, Luật giá 2012).

Thủ tục thành lập công ty thẩm định giá gồm các bước

Để thành lập được công ty thẩm định giá, bước đầu tiên là doanh nghiệp cần thành lập công ty với các loại hình: cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, …và có đăng ký kinh doanh ngành nghề thẩm định giá theo như quy định ở trên. Sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp cần xin giấy phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Cụ thể việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá như sau:

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Căn cứ theo khoản 1, điều 14 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo Mẫu do Bộ Tài chính quy định;

b) Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp;

c) Giấy đăng ký hành nghề thẩm định giá của các thẩm định viên đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp được doanh nghiệp xác nhận; Giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá cho thẩm định viên về giá hành nghề (nếu có);

d) Bản sao Hợp đồng lao động hoặc Phụ lục hợp đồng lao động (nếu có) của các thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp;

đ) Tài liệu chứng minh về mức vốn góp của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần theo quy định tại Điều 18 Nghị định này; mức vốn góp của tổ chức thẩm định giá nước ngoài tại doanh nghiệp (nếu có) theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định này;

e) Biên lai nộp lệ phí theo quy định;

g) Bản sao chứng thực văn bản bổ nhiệm chức vụ đối với đại điện pháp luật của doanh nghiệp, văn bản ủy quyền trong lĩnh vực thẩm định giá (nếu có).

Thẩm quyền và thời gian

Cơ quan thực hiện: Cục quản lí giá – Bộ Tài chính

Thời hạn: trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 01 (một) bộ hồ sơ do doanh nghiệp, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho doanh nghiệp thẩm định giá

Lưu ý:

Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, Bộ Tài chính trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp đăng ký kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho chi nhánh của doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định tại Điều 41 Luật Giá, doanh nghiệp thẩm định giá gửi kèm bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và văn bản ủy quyền của doanh nghiệp thẩm định giá cho chi nhánh. Văn bản ủy quyền cần nêu rõ chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện một phần hay thực hiện toàn bộ công việc thẩm định giá. Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện một phần công việc thẩm định giá không được phát hành chứng thư thẩm định giá. Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện toàn bộ công việc thẩm định giá được phát hành chứng thư thẩm định giá. (khoản 1, điều 4 Thông tư số 38/2014/TT-BTCngày 28 tháng 3 năm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá).

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan