Mức tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2024

Nội dung bài viết

Ngày 30 tháng 06 năm 2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, trong đó:

Đối tượng áp dụng bao gồm

  1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.
  2. Người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, bao gồm:
  3. a) Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
  4. b) Cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận; trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
  5. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này.

Quy định về mức lương tối thiểu như sau:

  1. Quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau:

- Vùng I có mức lương tối thiểu giờ là 23.800 đồng/giờ, mức lương tối thiểu tháng là 4.960.000 đồng/tháng;

- Vùng II có mức lương tối thiểu giờ là 21.200 đồng/giờ, mức lương tối thiểu tháng là 4.410.000 đồng/tháng;

- Vùng III có mức lương tối thiểu giờ là 18.600 đồng/giờ, mức lương tối thiểu tháng là 3.860.000 đồng/tháng;

- Vùng IV có mức lương tối thiểu giờ là 16.600 đồng/giờ, mức lương tối thiểu tháng là 3.450.000 đồng/tháng.

  1. Danh mục địa bàn vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này. Trong đó, Vùng I, gồm các địa bàn: Các quận và các huyện Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Cát Hải, Kiến Thụy thuộc thành phố Hải Phòng; 2. Vùng II, gồm Các huyện còn lại thuộc thành phố Hải Phòng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Xem toàn bộ nội dung tại: Nghị định số 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan