Mức kí quỹ với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi muốn thành lập công ty đầu tư trong lĩnh vực tái chế chất thải với mức vốn là 400 tỷ đồng. Tôi muốn hỏi mức kí quỹ là bao nhiêu và tôi có được giảm mức kĩ quý đó không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP, nhà đầu tư phải ký quỹ trong trường hợp:

"1. Nhà đầu tư phải ký quỹ trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, trừ các trường hợp sau:

a) Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

b) Nhà đầu tư trúng đấu thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

c) Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án đầu tư đã thực hiện ký quhoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư;

d) Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sdụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác;

đ) Nhà đầu tư là đơn vị sự nghiệp có thu, công ty phát triển khu công nghệ cao được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức năng trong khu kinh tế."

Nếu công ty bạn thuộc một trong những trường hợp được quy định tại Khoản 1 này thì nhà đầu tư được kí quỹ.

Mức kí quỹ đối với dự án đầu tư được quy định tại Khoản 3,4 Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư như sau:

  1. Mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án đầu tư quy định tại văn bản quyết định chtrương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo nguyên tc lũy tiến từng phần như sau:
  2. a) Đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng, mức ký quỹ là 3%;
  3. b) Đi với phần vn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 2%;
  4. c) Đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 1%.
  5. Vốn đầu tư của dự án theo quy định tại Khoản 3 Điều này không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp cho nhà nước và chi phí xây dựng các công trình công cộng thuộc dự án đu tư. Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong từng giai đoạn, mức ký quỹ được tính theo vốn đầu tư của dự án tương ứng với từng giai đoạn giao đất, cho thuê đất.

Như vậy, với mức vốn 400 tỷ đồng, công ty bạn sẽ thực hiện mức kí quỹ là 2%. Trường hợp dự án đầu tư Công ty bạn được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong từng giai đoạn, mức ký quỹ được tính theo vốn đầu tư của dự án tương ứng với từng giai đoạn giao đất, cho thuê đất.

Về việc công ty bạn có được giảm mức kí quỹ hay không, điều này được quy định tại Khoản 6 Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư như sau:

6. Nhà đầu tư được giảm tiền ký quỹ trong các trường hợp sau:

  1. a) Giảm 25% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất;
  2. b) Giảm 50% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghệ cao, khu kinh tế, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Trường hợp công ty bạn đầu tư trong lĩnh vực tái chế chất thải thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo Điểm g, Khoản 1 Điều 16 Luật đầu tư 2014 : “Thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải”. Như vậy, công ty bạn được giảm 25%số tiền ký quỹ theo quy định của pháp luật.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan