Một số thành viên công ty TNHH thông qua quyết định sửa đổi điều lệ có hợp lệ không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên trở lên, có trụ sở ở Hà Nội. Công ty gồm 5 thành viên: Tôi nắm 20 % vốn, A 15%, B 27%, C 23%, D 15%. Điều lệ công ty hoàn toàn phù hợp với luật Doanh nghiệp 2014. Theo thỏa thuận, A là chủ tịch hội đồng thành viên, tôi là giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty. Để thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty, A đã triệu tập họp hội đồng thành viên vào ngày 30/10/2017 theo đúng trình tự thủ tục. Phiên họp có tôi, A, B tham dự. Vậy cho tôi hỏi, quyết định sửa đổi điều lệ công ty được tôi, A, B biểu quyết thông qua có hợp lệ không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Quyết định sửa đổi điều lệ của công ty bạn được thông qua chưa hợp lệ. vì:

Theo Điểm b Khoản 3 Điều 60 Luật doanh nghiệp 2014:

Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty”.

Trong trường hợp này, tổng số phiếu đại diện vốn góp thông qua quyết định sửa đổi điều lệ của bạn, A, B là 62%, thấp hơn số phiếu đại diện vốn góp theo quy định của pháp luật (75%). Vì vậy, quyết định sửa đổi điều lệ mà bạn và một số thành viên khác đã thông qua là chưa hợp lệ.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan