Một số điểm mới nổi bật của Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017

Nội dung bài viết

Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sau đây gọi là Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017).

Trong đó, Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017 có một số điểm mới nổi bật như sau:
- Người không tố giác là người bào chữa thì không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm, trừ những trường hợp sau đây:

+ Các tội quy định tại Chương XIII (các tội xâm phạm an ninh quốc gia); hoặc

+ Tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do chính người mà mình bào chữa đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người bào chữa biết rõ khi thực hiện việc bào chữa.

- Bổ sung Điều 217a quy định về Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Bãi bỏ Điều 292 quy định về Tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông.

- Ngoài ra, Tội Hiếp dâm đã được BLHS sửa đổi 2017 quy định một cách cụ thể và được sửa đổi như sau:

+ Người nào phạm tội hiếp dâm mà gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% (BLHS 2015 quy định tỷ lệ từ 11 – 45%) thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

+ Nếu phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi mà gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% (BLHS 2015 quy định tỷ lệ từ 11 – 45%) thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

Tải văn bản tại đây:Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017_sblaw

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan