Mở rộng quy định về quyền xuất khẩu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Nội dung bài viết

Ngày 22/4/2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BCT quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

So với Thông tư 09/2007/TT-BTM, Thông tư số 08/2013/TT-BCT có một nội dung mới sau đây:

Thứ nhất, bổ sung, mở rộng quy định về quyền xuất khẩu cho phép doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu, được mua hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài, bao gồm hàng hoá do doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp khác nhập khẩu vào Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác. Như vậy, so với quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BTM, quyền xuất khẩu theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BCT được quy định rộng và cụ thể hơn. Theo quy định này, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu không bị giới hạn ở việc “trực tiếp mua hàng hoá của thương nhân có đăng ký kinh doanh mua bán hoặc có quyền phân phối hàng hoá đó để xuất khẩu” (mục c, điều 2.1 Thông tư số 09/2007/TT-BTM) mà còn được xuất khẩu hàng hoá do chính doanh nghiệp nhập khẩu (trong trường hợp doanh nghiệp cũng đồng thời đã được cấp phép quyền nhập khẩu) hoặc doanh nghiệp khác nhập khẩu vào Việt Nam với điều kiện các hàng hoá này đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính theo quy định. Và tất nhiên, khi xuất khẩu hàng hoá nhập khẩu, doanh nghiệp phải chịu thuế xuất khẩu (nếu có) đối với hàng hóa đó (trong trường hợp này hàng hóa phải chịu hai lần thuế nhập khẩu và xuất khẩu).

Thứ hai, về vấn đề tổ chức thực hiện quyền xuất khẩu (Khoản 4 Điều 3), so với quy định cũ, quy định mới sử dụng thuật ngữ “mua gom” hàng hóa xuất khẩu. Thực chất thuật ngữ này đồng nghĩa với từ “thu mua” quy định trong Thông tư 09/2007/TT-BTM, nhưng có nội dung rộng hơn, tức là muốn làm rõ việc doanh nghiệp FDI không được lập các trạm/cơ sở (tổ chức mạng lưới) để thu mua (mua gom) hàng xuất khẩu mà phải ký hợp đồng mua bán với các thương nhân theo quy định của Luật Thương mại.

Thứ ba, bổ sung làm rõ quy định về việc thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá với doanh nghiệp chế xuất (Điều 6). Theo đó, khẳng định doanh nghiệp chế xuất có vốn đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật có quyền đầu tư để thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá như các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khác tại Việt Nam. Tuy nhiên, Thông tư cũng đồng thời khẳng định hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp chế xuất có vốn đầu tư nước ngoài không được áp dụng các ưu đãi đầu tư, ưu đãi về thuế và các ưu đãi tài chính khác áp dụng đối với việc sản xuất để xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất có vốn đầu tư nước ngoài.

Thứ tư, bổ sung quy định làm rõ thủ tục, trình tự lập cơ sở bán lẻ (Điều 7) trong đó chú trọng quy định rõ ràng, chặt chẽ hơn thủ tục, trình tự lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Tuy nhiên, đề phù hợp với thực tiễn phát triển thị trường cũng như thông lệ quốc tế, Thông tư số 08/2013/TT-BCT quy định mở rộng hơn so với quy định của Thông tư số 09/2007/TT-BCT, cho phép trường hợp lập cơ sở bán lẻ có diện tích dưới 500 m2 tại khu vực đã được tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy hoạch cho hoạt động mua bán hàng hoá và đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng không phải thực hiện quy định về kiểm tra nhu cầu kinh tế.

Thông tư 08/2013/TT-BCT ­được ban hành không chỉ góp phần bổ sung, hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mà còn góp phần cải thiện môi trường đầu tư trong lĩnh vực thương mại dịch vụ.

Thông tư này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 07 tháng 6 năm 2013.

Tải văn bản tại đây: Thông tư 08.2013.TT-BCT-SBLAW

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan