Mở cơ sở sản xuất gạch có phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi đang muốn thành lập một công ty sản xuất gạch ốp lát. Cho tôi hỏi: Mở cơ sở sản xuất gạch có phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 18 Luật Bảo vệ môi trường 2014 có quy định về đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường:

"1. Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường gồm:

a) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

b) Dự án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử - văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng;

c) Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

2. Chính phủ quy định danh mục dự án quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.”

Trong trường hợp trên cơ sở sản xuất gạch của bạn sẽ thuộc điểm c khoản 1 điều luật trên là "Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường”.

Cụ thể tại phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ có quy định dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch ốp lát các loại đều phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, tuy nhiên chỉ áp dụng những cơ sở sản xuất gạch ốp lát các loại công suất từ 500.000 m2/ năm trở lên. Còn với những cơ sở sản xuất gạch ốp lát có công suất dưới 500.000 m2/ năm thì không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Lý do pháp luật quy định cơ sở sản xuất gạch phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường vì các dự án này hầu hết đều có thải khí thải và các chất thải khác gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy cần có biện pháp ban đầu để bảo vệ môi trường hoạt động theo tiêu chuẩn quy định. Do đó việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là cần thiết để cơ quan chức năng kiểm soát và đánh giá hoạt động của công ty.

Công ty bạn có thể tự mình thực hiện hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 19 Luật bảo vệ môi trường 2014 và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường và các thông tin, số liệu sử dụng trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Chi phí lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc nguồn vốn đầu tư dự án do bạn chịu trách nhiệm. Báo cáo đánh giá tác động môi trường trong trường hợp này sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tinh tổ chức thẩm định, phê duyệt và thời hạn sẽ không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ (điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP).

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan