Mẫu thỏa thuận nguyên tắc về việc mua cổ phần

Nội dung bài viết

SBLAW giới thiệu Mẫu thỏa thuận nguyên tắc về việc mua cổ phần dành cho nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam.

THỎA THUẬN GHI NHỚ VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN

 • Căn cứ Luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 91/QH13/2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ Luật đầu tư số 67/QH13/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101754451 của Công ty cổ phần Dịch vụ Chăm sóc Phát triển Cộng đồng;
 • Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Chăm sóc Phát triển Cộng đồng;
 • Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000803 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp ngày 01 tháng 4 năm 2010 cho phép Công ty cổ phần Dịch vụ Chăm sóc Phát triển Cộng đồng thực hiện dự án đầu tư Bệnh Viện Đa khoa Tư Nhân Y Cao, được sửa đổi lần thứ nhất ngày 13 tháng 02 năm 2014;
 • Căn cứ và nhu cầu và khả năng của các bên;

Thỏa thuận ghi nhớ về việc chuyển nhượng Cổ phần này (“Thỏa thuận”) được lập ngày tháng năm 2020 tại Hà nội,

GIỮA:

BÊN BÁN:

Các cổ đông của Công ty CP có tên trong danh sách tại Phụ lục số 01 của Thoả thuận này.

Đại diện bởi: Ông

 • CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
 • Địa chỉ:

là đại diện (theo các giấy ủy quyền số […]) cho các cổ đông dự định bán cổ phần nói trên.

VÀ:

BÊN MUA:

Các cá nhân có tên trong danh sách tại Phụ lục số 02 của Thỏa thuận này.

Đại diện bởi: Bà:

 • CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:

là đại diện (theo giấy ủy quyền số […]) cho các cá nhân dự định mua cổ phần nói trên.

Bên Bán và Bên Mua đồng ý, thông qua người đại diện, ký kết Thỏa Thuận này với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1: CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Bên Bán đồng ý bán và Bên Mua đồng ý mua 100% cổ phần của Công ty CP (được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ngày, vốn điều lệ VNĐ), tương đương ( nghìn) cổ phần) (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Phương thức xác định giá chuyển nhượng: Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng = (bằng) Giá trị Hợp đồng – (trừ) Tổng công nợ phải trả.

Điều Chỉnh Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng được xác định tạm tính vào thời điểm Bên Mua đã kiểm tra xong số liệu sổ sách và Các Bên cùng xác nhận công nợ phải thu và phải trả (“Điều Chỉnh Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng Tạm Tính”).

 • Giá trị chuyển nhượng của mỗi cổ đông bán sẽ bằng tổng giá trị chuyển nhượng chia cho tỷ lệ sở hữu tương ứng của cổ đông bán đó tại Công ty, và được chuyển nhượng cho các cổ đông mua theo tỷ lệ. Giá trị nhận chuyển nhượng của mỗi cổ đông mua sẽ bằng tổng giá trị chuyển nhượng của các cổ đông bán cho cổ đông đó.
 • Khoản tiền mua cổ phần theo Khoản 2 Điều 1 của Thỏa thuận này đã bao gồm thuế chuyển nhượng cổ phần theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước áp dụng cho Bên Bán (nếu có). Bên Bán có trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí phát sinh áp dụng này (nếu có).
 • Hình thức thanh toán: chuyển khoản.
 • Từ khi thành lập đến nay, Bên Bán đảm bảo rằng Công ty hiện vẫn đang hoạt động bình thường, và cam kết một số vấn đề sau:

Công ty không bị đặt trong tình trạng cảnh báo, tạm ngừng hoạt động, đình chỉ hoạt động hoặc trong quá trình giải thể, phá sản;

Công ty không có bất kỳ tranh chấp, kiện tụng với các nhà đầu tư;

Công ty vẫn đang vận hành bình thường trong mọi lĩnh vực hoạt động được phép theo quy định của pháp luật;

Dự án xây dựng do Công ty làm chủ đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư số đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép đầy đủ và hợp pháp, Dự án đã hoàn thành xong việc đền bù giải phóng mặt bằng, bàn giao đất trên thực địa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không đang trong tình trạng bị tranh chấp hoặc trong quá trình bị cơ quan nhà nước tiến hành thu hồi (“Dự án đầu tư”);

Cổ phần của Bên Bán và các tài sản khác của Công ty bao gồm bất động sản hoặc động sản khác đang không trong tình trạng bị tranh chấp, thế chấp hoặc cầm cố;

Bên Bán đảm bảo rằng tại thời điểm ký kết Thoả thuận này Công ty không có bất kỳ khoản nợ xấu nào.

ĐIỀU 2: QUY TRÌNH THỰC HIỆN MUA BÁN

 • Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc sau khi ký kết Thỏa thuận này, đại diện Bên Mua, đơn vị tư vấn pháp luật và đơn vị kiểm toán độc lập do Bên Mua chỉ định sẽ thực hiện công việc rà soát đặc biệt, kiểm tra, thẩm định và đánh giá tổng thể tình trạng của Công ty cổ phần. Bên Bán có trách nhiệm cung cấp toàn bộ thông tin chi tiết và phối hợp với đại diện và kiểm toán của Bên Mua để hoàn thành việc kiểm tra, thẩm định.
 • Sau khi có kết quả báo cáo của đơn vị tư vấn pháp luật, đơn vị kiểm toán độc lập và báo cáo chi tiết của đại diện Bên Mua, nếu Bên Mua xét thấy kết quả báo cáo giống như nội dung trong Khoản 6 Điều 1 của Thỏa thuận này, thì hai bên sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo.
 • Nếu kết quả báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập và báo cáo chi tiết của đại diện Bên Mua không đúng với nội dung của Khoản 1.5 Điều 1 Thỏa thuận này, và Bên Mua không đồng ý mua thì các Bên chấm dứt tiến trình đàm phán chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần. Ngược lại, trong trường hợp Bên Mua vẫn muốn tiếp tục thực hiện giao dịch, Các Bên sẽ tiến hành đàm phán lại về giá chuyển nhượng cũng như các điều kiện giao dịch.
 • Trong vòng 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày ký kết Thỏa thuận này, Bên Mua phải kết thúc các công việc quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thoả thuận này và Các Bên xác định Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng Tạm Tính để ký kết hợp đồng nguyên tắc mua bán cổ phần.
 • Đến ngày, sau khi xác định được Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng, các Bên sẽ tiến hành ký kết Thỏa thuận nguyên tắc về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty và Bên Mua tiến hành đặt cọc VNĐ ( Việt Nam Đồng) cho Bên Bán.
 • Đến ngày, các Bên sẽ ký kết Hợp đồng chính thức về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty và Bên Mua tiến hành đặt cọc phần trăm giá trị hợp đồng, khấu trừ VNĐ Việt Nam Đồng) đã được chuyển cho Bên Bán theo Thỏa thuận nguyên tắc về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty theo quy định tại Mục 2.5 trên đây.
 • Đến ngày, Bên Mua thanh toán 50% Tổng giá trị chuyển nhượng cho Bên Bán và tiến hành khấu trừ VNĐ ( Việt Nam Đồng) đã được chuyển cho Bên Bán theo quy định tại Mục 2.6 trên đây vào giá trị khoản thanh toán đợt 1.
 • Đến ngày, Bên Mua thanh toán toàn bộ phần còn lại của Tổng giá trị chuyển nhượng cho Bên Bán.
 • Nhằm tránh hiểu lầm, việc thanh toán tiền đặt cọc và tiền chuyển nhượng cổ phần theo các quy định từ Khoản 2.5 đến 2.8 của Thỏa thuận này sẽ được chuyển vào tài khoản tạm khóa tại Ngân hàng trung gian thanh toán do Bên mua chỉ định. Ngân hàng trung gian thanh toán sẽ chịu trách nhiệm giải ngân các khoản tiền đặt cọc và tiền chuyển nhượng cổ phần cho Bên Bán theo các điều kiện giải ngân được quy định tại Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chính thức ký kết giữa hai Bên.
 • Bên Bán có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến việc (i) điều chỉnh thiết kế quy hoạch và gia hạn tiến độ thực hiện Dự án đầu tư theo đề xuất của Bên Mua và (ii) chuyển nhượng cổ phần trình lên Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được chấp thuận theo quy định của pháp luật. Bên Mua có trách nhiệm cung cấp và ký các văn bản cần thiết, phối hợp cùng Bên Bán trong việc hoàn tất hồ sơ, văn bản để trình Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bên Bán chịu các chi phí liên quan đến việc điều chỉnh thiết kế quy hoạch và gia hạn tiến độ thực hiện Dự án đầu tư và chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Chậm nhất 02 (hai) ngày sau khi có chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố về việc chuyển nhượng cổ phần và ghi nhận các Bên Mua là cổ đông sở hữu 100% cổ phần tại Công ty, Bên Mua có trách nhiệm tổ chức ngay Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại Hội Đồng Quản Trị và chỉ định người đại diện theo pháp luật mới của Công ty. Bên Bán bằng nỗ lực hợp lý của mình, sẽ yêu cầu toàn bộ Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật và Kế toán trưởng đương nhiệm tự nguyện từ chức vô điều kiện và bàn giao đầy đủ con dấu, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài sản và trang thiết bị theo hiện trạng và toàn bộ hồ sơ tài liệu của Công ty cho người đại diện pháp luật mới của Công ty.
 • Trong trường hợp Cơ quan nhà nước có thẩm quyền không chấp thuận giao dịch chuyển nhượng cổ phần này, Bên Bán không bị coi là vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận này và sẽ hoàn trả cho Bên Mua toàn bộ số tiền Bên Mua đã thanh toán để mua cổ phần sau khi đã trừ đi các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình thực hiện Thỏa thuận này (nếu có).

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN BÁN

Ngoài các quyền và nghĩa vụ được quy định tại các điều khoản khác của Hợp đồng này, Bên Bán còn có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

3.1. Được quyền yêu cầu Bên Mua thanh toán tiền đặt cọc và tiền mua cổ phần như đã thỏa thuận tại Khoản 2.5, 2.6, 2.7 và 2.8 Điều 2 Thỏa thuận này;

3.2. Hoàn trả lại toàn bộ các khoản tiền mà Bên Mua đã thanh toán trong trường hợp Cơ quan nhà nước có thẩm quyền không chấp nhận toàn bộ hoặc một phần giao dịch chuyển nhượng cổ phần giữa các Bên Bán hoặc Bên Mua;

3.3. Phối hợp với Bên Mua thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành;

3.4. Cung cấp các tài liệu và hỗ trợ Bên Mua tiếp nhận bàn giao công việc theo quy định của thỏa thuận.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA

Ngoài các quyền và nghĩa vụ được quy định tại các điều khoản khác của Hợp đồng này, Bên Mua còn có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

4.1. Thực hiện đầy đủ các công việc liên quan đến thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần.

4.2. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn khoản tiền đặt cọc và khoản tiền mua cổ phần được quy định tại Khoản 2.5, 2.6, 2.7 và 2.8 Điều 2 Thỏa thuận này.

4.3. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông mới của Công ty theo quy định pháp luật (sau khi có sự chấp thuận của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

ĐIỀU 5: HIỆU LỰC VÀ CHẤM DỨT HIỆU LỰC CỦA THỎA THUẬN

 • Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày Các Bên cùng ký.
 1. Mọi sửa đổi, bổ sung thỏa thuận này chỉ có hiệu lực nếu việc sửa đổi, bổ sung đó được lập thành văn bản và được Các Bên ký kết thành Phụ lục sửa đổi, bổ sung thỏa thuận theo trình tự, thủ tục và thẩm quyền của người đại diện như ký kết thỏa thuận.
 2. Nếu có điều khoản nào của thỏa thuận vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi do tình huống bất khả kháng thì việc đó vẫn không ảnh hưởng đến hiệu lực của phần còn lại của thỏa thuận.
 3. Khi không có quy định cụ thể về thời gian cho việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào trong thỏa thuận, nghĩa vụ đó sẽ được thực hiện mà không có sự trì hoãn một cách vô lý.
  • Thỏa thuận này chấm dứt trong những trường hợp sau:
 4. Các Bên đã hoàn thành hết các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận này.
 5. Các Bên cùng thoả thuận chấm dứt Thỏa thuận hoặc buộc phải chấm dứt Thỏa thuận trong các trường hợp bất khả kháng, ngoài ý muốn và ngoài khả năng kiểm soát của Các Bên.

ĐIỀU 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được giải quyết bởi Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bên thua kiện sẽ chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ án phí.

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi và tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Thỏa thuận được lập thành bốn (04) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Đại diện ủy quyền của mỗi Bên giữ hai (02) bản để thay mặt Các Bên thực hiện.

 

Phụ lục 1.

GIẤY ỦY QUYỀN

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, là các cổ đông sở hữu cổ phần (sau đây gọi tắt là “Cổ phần”), tương ứng với 100% tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần (sau đây gọi tắt là “Công ty”), một công ty cổ phần được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, sau đây, từng cá nhân riêng rẽ và cùng nhau chỉ định:

Ông, Chứng minh nhân dân số

là đại diện duy nhất của chúng tôi để thực hiện các nghĩa vụ dưới đây liên quan đến việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần cổ phần của chúng tôi trong Công ty cho các Bên Mua tiềm năng (sau đây gọi tắt là “Bên mua”):

 • Đàm phán về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số cổ phần cho Bên Mua;
 • Thay mặt chúng tôi ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các Giấy tờ cần thiết khác nhằm mục đích chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần trong Công ty cho Bên Mua;

Giấy ủy quyền này có hiệ lực kể từ ngày ký cho đến khi các nhiệm vụ trên đây được hoàn thành hoặc khi có văn bản hủy bỏ giấy Ủy quyền này.

 

Ký ngày ______ tháng …. năm 2020

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH SÁCH CÁ NHÂN DỰ ĐỊNH MUA CỔ PHẦN

Tên đầy đủ
Quốc tịch
Ngày sinh
Số, ngày cấp, nơi cấp CMND/hộ chiếu
Địa chỉ thường trú
Điện thoại
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan