Lương giám đốc công ty TNHH có được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty của mình là công ty TNHH một thành viên do một mình giám đốc góp vốn điều lệ, trụ sở ở Hà Nội. Cho mình hỏi: Lương của giám đốc được tính vào chi phí thu nhập doanh nghiệp không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 92 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định chi phí quản lý doanh nghiệp gồm:

- Chi phí cho nhân viên quản lý doanh nghiệp: tiền lương, phụ cấp ăn giữa ca phải trả cho lãnh đạo, cán bộ, nhân viên; các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Chi phí vật liệu phục vụ cho quản lý doanh nghiệp

- Chi phí dụng cụ, đồ dùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp

- Chi phí khấu hao tài sản

- Thuế, phí, lệ phí

- Chi phí dự phòng

Công văn 727/TCT-CS năm 2015 quy định:

“Căn cứ đặc thù của Doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì khoản chi tiền lương, tiền công của chủ Doanh nghiệp tư nhân, chủ Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ), (không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điêu hành sản xuất, kinh doanh) đều thuộc khoán chi phí quy định tại tiết d, điểu 2.5 khoản 2, Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC nêu trên”.

Như vậy, tiền lương, tiền công của giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do cá nhân làm chủ không phân biệt có hay không trực tiếp tham gia điều hành công ty) thì không được đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan