Luật sư tư vấn thay đổi thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Nội dung bài viết

SBLaw cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chúng tôi sẽ tiến hành các công việc sau

 • Tư vấn và đưa ra quy trình và điều kiện góp vốn, chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp
 • Tư vấn tư cách của cá nhân, tổ chức khi tham gia góp vốn, chuyển nhượng vốn
 • Tư vấn góp vốn bằng tài sản gồm bất động sản và động sản như quyền sử dụng đất, ô tô, vàng, ngoại tệ
 • Xác lập quyền sở hữu vốn góp của doanh nghiệp
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của thành viên, cổ đông tương ứng với số vốn góp
 • Giải quyết vấn đề của thành viên, cổ đông không thực hiện cam kết góp vốn vào doanh nghiệp
 • Xác lập tư cách của thành viên, cổ đông mới từ hoạt động thừa kế, tặng cho cổ phần, cổ phiếu từ các thành viên khác.

Hồ sơ pháp lý để tiến hành hoạt động

 • Tư vấn soạn thảo Thông báo thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập
 • Tư vấn về soạn thảo Biên bản họp về việc thay đổi thành viên của:

o Hội đồng thành viên (đối với TNHH hai thành viên trở lên)
o Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

 • Tư vấn về soạn thảo Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi thành viên:

o Hội đồng thành viên (đối với TNHH hai thành viên trở lên)
o Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)
o Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

 • Soạn thảo Điều lệ cho doanh nghiệp
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan