Luật sư tư vấn thay đổi loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Nội dung bài viết

SBLaw tư vấn về thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhiệm vụ của chúng tôi như sau:

 • Tư vấn về ưu điểm, nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp
 • Tư vấn quy trình, điều kiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp và luật đầu tư, các văn bản pháp luật liên quan.
 • Tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý về tính kế thừa trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp
 • Tư vấn về các loại thuế phát sinh trong quá trình chuyển đổi
 • Tư vấn cơ chế tiếp nhận vốn của loại hình doanh nghiệp mới sau khi được chuyển đổi
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ trong trường hợp tiếp nhận thành viên, cổ đông mới trong doanh nghiệp
 • Tư vấn pháp lý về thời hạn, điều kiện chuyển đổi tài sản, vốn góp, cổ phần, cổ phiếu cho doanh nghiệp mới
 • Tư vấn về phương án sử dụng lao động sau khi chuyển đổi
 • Tư vấn thời điểm phù hợp chuyển đổi doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.

Hồ sơ pháp lý nhằm thay đổi loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 • Tư vấn và soạn thảo bộ hồ sơ và văn bản đề nghị điều chỉnh loại hình doanh nghiệp
 • Lập biên bản họp về thay đổi loại hình doanh nghiệp của:

o Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
o Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

 • Soạn thảo quyết định bằng văn bản về việc thay đổi loại hình doanh nghiệp:

o Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
o Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)
o Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

 • Soạn thảo Bản giải trình lý do điều chỉnh và những thay đổi đối với dự án đang triển khai trên thực tế
 • Soạn thảo Bản báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm hiện tại

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan