Luật sư SBLaw tư vấn thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, công việc của luật sư bao gồm:

Tư vấn về địa chỉ trụ sở, địa điểm thực hiện dự án

  • Tư vấn kê khai thông tin địa chỉ theo luật đầu tư
  • Tư vấn và thẩm tra nơi đặt trụ sở, điểm thực hiện dự án xem có phù hợp với quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền không?
  • Tư vấn nơi đặt trụ sở, địa điểm để được hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư.
  • Tư vấn nơi đặt trụ sở, địa điểm tại nơi chưa có địa chỉ cụ thể.

Hồ sơ tiến hành thay đổi địa điểm thực hiện dự án

  • Tư vấn soạn thảo Bản đề nghị điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án
  • Soạn thảo Biên bản họp về việc thay đổi địa điểm thực hiện dự án của:

o Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
o Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

  • Tư vấn và soạn thảo Quyết định về việc thay đổi địa điểm thực hiện dự án:

o Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
o Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)
o Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

  • Soạn thảo Bản giải trình lý do điều chỉnh và những thay đổi đối với dự án đang triển khai trên thực tế
  • Soạn thảo Bản báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm hiện tại
  • Soạn thảo Bản báo cáo về thương nhân mua hàng nhập khẩu
Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn