Luật sư tư vấn nhằm thay đổi người đại diện theo pháp luật

Nội dung bài viết

SBLaw cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn nhằm thay đổi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn về quy trình và điều kiện thay đổi người đại diện pháp luật
  • Tư vấn về tư cách pháp lý của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp
  • Thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH MTV) tại cơ quan nhà nước có thẩm quyên
  • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật mới
  • Soạn thảo Hợp đồng giữa doanh nghiệp và người đại diện pháp luật mới

Hồ sơ pháp lý thay đổi người đại diện theo pháp luật

  • Tư vấn soạn thảo hồ sơ và thông báo thay đổi người đại diện pháp luật
  • Soạn thảo biên bản họp về việc thay đổi người đại diện pháp luật:

o Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
o Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

  • Soạn thảo quyết định bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện pháp luật:

o Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
o Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)
o Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

  • Soạn thảo và sửa đổi Điều lệ của doanh nghiệp
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan