SBLaw cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn nhằm thay đổi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn về quy trình và điều kiện thay đổi người đại diện pháp luật
  • Tư vấn về tư cách pháp lý của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp
  • Thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH MTV) tại cơ quan nhà nước có thẩm quyên
  • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật mới
  • Soạn thảo Hợp đồng giữa doanh nghiệp và người đại diện pháp luật mới

Hồ sơ pháp lý thay đổi người đại diện theo pháp luật

  • Tư vấn soạn thảo hồ sơ và thông báo thay đổi người đại diện pháp luật
  • Soạn thảo biên bản họp về việc thay đổi người đại diện pháp luật:

o Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
o Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

  • Soạn thảo quyết định bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện pháp luật:

o Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
o Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)
o Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

  • Soạn thảo và sửa đổi Điều lệ của doanh nghiệp
Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn