Chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế nhằm đào tạo học viên có phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng cơ bản và chuyên sâu của luật sư trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài.

Chương trình được tổ chức bởi Học viện tư pháp Việt Nam.

Với kiến thức, kỹ năng và phẩm chất được trang bị, học viên có thể tham gia tư vấn, tranh tụng và làm các công việc khác liên quan đến hội nhập quốc tế cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam và nước ngoài.

Các luật sư của SBLAW đã hợp tác và hỗ trợ Học viện tư pháp từ nhiều năm nay như hoạt động thăm văn phòng, thực tập và đặc biệt là hỗ trợ hoạt động đào tạo.

Năm nay, 2019, trong khuôn khổ hỗ trợ, SBLAW đã cử luật sư Trần Trung Kiên, luật sư thành viên của SBLAW tham gia giảng dạy nội dung về Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Nội dung đào tạo bằng tiếng Việt và tiếng Anh, các nội dung cơ bản như sau:

Lý thuyết: Pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Lý thuyết: Kỹ năng tư vấn của luật sư về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, hình thức và thủ tục đầu tư nước ngoài tại Việt  Nam

Tình huống: Thực hành kỹ năng của luật sư trong việc tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
Tình huống: Thực hành kỹ năng của luật sư trong việc tư vấn và cung cấp các dịch vụ thực hiện các thủ tục đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn