Luật sư SBLAW đào tạo về luật đầu tư cho các học viên luật

Nội dung bài viết

Trong khuôn khổ hợp tác giữa SBLAW và Leto, trong tháng 11 năm 2020, luật sư Trần Trung Kiên từ SBLAW đã có phần đào tạo về luật đầu tư cho các học viên.

Nội dung của khoá học tập trung vào các vấn đề sau:

  • Các loại hình đầu tư: Tổ chức kinh tế 100% của nhà đầu tư nước ngoài hoặc nhà đầu tư trong nước; Tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài; Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, hợp đồng BOT, BTO, BT; Đầu tư phát tiển kinh doanh; Mua cổ phần hoặc góp vốn đầu tư để tham gia quản lý hoạt động đầu tư; Đàu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp và các loại hình đầu tư trực tiếp khác;
  • Các loại hình Đầu tư để các nhà đầu tư lựa chọn: CP, TNHH 2 TV trở lên, TNHH 1 TV
  • Điều kiện Đăng ký đầu tư: Điều kiện về vốn; điều kiện về chủ thể đầu tư; điều kiện mở của thị trường, đầu tư liên quan đến thương mại; Điều kiện về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, điều kiện về tài sản...
  • Những thông tin cần thiết để đăng ký đầu tư: Vốn, chủ thể, lĩnh vực đầu tư, địa bàn đặt dự án...
  • Tài liệu cần thiết để đăng ký đầu tư: Đối với cá nhân (Hộ chiếu, xác nhận số dư tài khoản); Đối với pháp nhân (Giấy phép hoạt động của Công ty, Điều lệ hoạt động, Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất, Bổ nhiệm người quản lý vốn...);

Được huấn luyện và thực hành từ kinh nghiệm của Luật sư Trần Trung Kiên về những câu hỏi, thắc mắc của khách hàng về đầu tư mới, về thay đổi đầu tư trong 15 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ pháp lý

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan