Luật Bảo vệ môi trường 2005 này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo vệ môi trường.

Luật Bảo vệ môi trường 2005 bao gồm 15 chương và 136 điều, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2006.

Để download Luật Bảo vệ môi trường 2005, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau.

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn