Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động từ năm 2021 đến năm 2035

Nội dung bài viết

Ngày 18/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định chi tiết về tuổi nghỉ hưu của người lao động. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

Kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Cụ thể, lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 1 Điều 169 được thực hiện theo bảng dưới đây:

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu Năm nghỉ hưu Tuổi nghỉ hưu
2021 60 tuổi 3 tháng 2021 55 tuổi 4 tháng
2022 60 tuổi 6 tháng 2022 55 tuổi 8 tháng
2023 60 tuổi 9 tháng 2023 56 tuổi
2024 61 tuổi 2024 56 tuổi 4 tháng
2025 61 tuổi 3 tháng 2025 56 tuổi 8 tháng
2026 61 tuổi 6 tháng 2026 57 tuổi
2027 61 tuổi 9 tháng 2027 57 tuổi 4 tháng
Từ năm 2028 trở đi 62 tuổi 2028 57 tuổi 8 tháng
    2029 58 tuổi
    2030 58 tuổi 4 tháng
    2031 58 tuổi 8 tháng
    2032 59 tuổi
    2033 59 tuổi 4 tháng
    2034 59 tuổi 8 tháng
    Từ năm 2035 trở đi 60 tuổi

 

Ngoài ra, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này cũng quy định rất rõ tháng, năm sinh của người lao động tương ứng với tuổi nghỉ hưu để người lao động có thể đối chiếu.

Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan