Làm cách nào để lấy lại tiền góp vốn trong công ty TNHH?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Em tôi có đứng tên trên giấy phép kinh doanh một công ty TNHH 2 TV. Mới đây, em tôi đột ngột qua đời, không để lại bất cứ giấy tờ gì. Khi đề cập đến vấn đề phân chia tài sản của em tôi tại công ty thì các thành viên còn lại trong công ty tỏ ra không đồng ý và có những ý kiến trái chiều. Vậy theo quý công ty: Tôi phải làm cách nào để lấy lại tiền góp vốn theo giấy phép kinh doanh của em tôi tại công ty đó?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 21 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định:

"Phần vốn góp là tổng giá trị tài sản của một thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Tỷ lệ phần vốn góp là tỷ lệ giữa phần vốn góp của một thành viên và vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh”.

Theo quy định của pháp luật thì phần vốn góp và giá trị phần vốn góp của mỗi thành viên sẽ được ghi nhận lại trong Điều lệ công ty và tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp (theo Khoản 5 Điều 48 Luật Doanh nghiệp năm 2014)

Khoản 1, Khoản 3 Điều 54 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định:

"1. Trường hợp thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên của công ty.

……………………………………………..

3. Phần vốn góp của thành viên được công ty mua lại hoặc chuyển nhượng theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 của Luật này trong các trường hợp sau đây:

Người thừa kế không muốn trở thành thành viên …”.

Như vậy, khi em bạn mất thì người thừa kế theo pháp luật của em bạn sẽ trở thành thành viên của công ty (do em bạn chết đi không để lại bất kì một giấy tờ gì). Điều đó đồng nghĩa với việc, phần vốn góp của anh bạn hiện có trong công ty được ghi nhận trong giấy chứng nhận phần vốn góp sẽ thuộc sở hữu của người có quyền được hưởng thừa kế theo pháp luật của em bạn theo quy định của pháp luật. Để lấy lại phần vốn góp này, người được hưởng thừa kế có thể chuyển nhượng lại toàn bộ phần vốn góp đó của em bạn bằng hai cách:

Cách 1: Chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại của công ty theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

Cách 2: Chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại cho người không phải là thành viên chỉ khi các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

(theo Khoản 1 Điều 53 Luật Doanh nghiệp năm 2014)

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan