Là cổ đông của một công ty nay muốn mua cổ phần của công ty khác, có được không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Mình đang là cổ đông của Công ty cổ phần A. Nay mình muốn mua cổ phần của Công ty B có được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 110 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về Công ty cổ phần như sau:

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn”.

Như vậy, theo pháp luật hiện hành thì cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần, có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể mua cổ phần của 1 công ty khác mà không hề vi phạm pháp luật. Tuy nhiên cần lưu ý là việc bạn mua cổ phần này là mua cổ phần do công ty chào bán hay được chuyển nhượng từ 1 cổ đông khác.

Trong trường hợp bạn mua lại cổ phần do công ty chào bán thì hoàn toàn hợp lệ. Nếu bạn nhận chuyển nhượng từ 1 cổ đông phổ thông thì cần kiểm tra xem cổ phần này có bị hạn chế chuyển nhượng hay không, điều này sẽ được nêu trong Điều lệ của công ty và trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng. Nếu bạn nhận chuyển nhượng từ 1 cổ đông sáng lập thì cần tìm hiểu xem công ty này đã thành lập bao lâu rồi, nếu chưa được 3 năm kể từ ngày đăng ký kinh doanh thì việc chuyển nhượng sẽ phải có sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan