Kỹ năng tư vấn và soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ

Nội dung bài viết

Thời gian: từ 16h 30 đến 18h30 ngày 16/03/2012

Địa điểm: Phòng họp Nha Trang S&B Law
Chuyên đề: Kỹ năng tư vấn và soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ
Chủ tọa: Bà Nguyễn Thu Trang, chuyên viên tư vấn.
Kỷ yếu hội thảo: Tài liệu đính kèm.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan