Thời gian: từ 09 30 h đến 12h30 ngày 15/12/2013
Địa điểm: Phòng họp Sa Pa S&B Law

Chuyên đề: Kỹ năng mềm khi hành nghề luật.

Chủ tọa: Ông Thomas, Hòa giải viên từ Canada.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn