Kỹ năng làm việc với các cơ quan chính phủ của Luật sư

Nội dung bài viết

Thời gian: từ 09 30 h đến 12h30 ngày 03/12/2013
Địa điểm: Phòng họp Đà Lạt SBLaw

Chuyên đề: Kỹ năng làm việc với các cơ quan chính phủ đối với luật sư

Chủ tọa: Bà Nguyễn Minh Quy, phòng nhãn hiệu SBLaw.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan