Thời gian: từ 09 30 h đến 12h30 ngày 03/12/2013
Địa điểm: Phòng họp Đà Lạt SBLaw

Chuyên đề: Kỹ năng làm việc với các cơ quan chính phủ đối với luật sư

Chủ tọa: Bà Nguyễn Minh Quy, phòng nhãn hiệu SBLaw.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn