Thời gian: từ 13h đến 14h30 ngày 01/12/2013
Địa điểm: Phòng họp Sa Pa S&B Law

Chuyên đề: Kỹ năng hành nghề của luật sư trong môi trường quốc tế.

Chủ tọa: Luật sư Kannan Kavitha, Luật sư cao cấp.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn