Không xác định thời hạn thuê nhà thì chấm dứt như thế nào?

Nội dung bài viết

Điều 472 Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định về Hợp đồng thuê tài sản như sau:

"Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Trong trường hợp, bên thuê vì lý do riêng mà không muốn thực hiện việc thuê nhà nữa, nhưng bên thuê và bên cho thuê lạo không có thỏa thuận về việc xác lập thời hạn thuê nhà đó trong vòng bao lâu. Đây là Hợp đồng thuê nhà, nhưng không có thỏa thuận về việc định thời hạn cho thuê nhà, xuất phát là một bản chất dân sự nên trước tiên pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận của các bên nên cách giải quyết cần phải được hợp lý nhưng vẫn phải đúng với sự quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật tại Điều 474 Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định về Thời hạn thuê như sau:

"1. Thời hạn thuê do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì được xác định theo mục đích thuê.

2. Trường hợp các bên không thỏa thuận về thời hạn thuê và thời hạn thuê không thể xác định được theo mục đích thuê thì mỗi bên có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải thông báo cho bên kia trước một thời gian hợp lý”.

Như vậy, nếu như xác định được mục đích thuê thì chỉ cần mục đích thuê đó đã được hoàn thành thì người thuê có thể chấm dứt ngay được về hợp đồng thuê nhà và thông báo cho người cho thuê.

Trường hợp các bên không có thỏa thuận, nhưng nếu như người thuê và người cho thuê không thể thỏa thuận được về thời hạn thuê và thời hạn thuê cũng không xác định được mục đích thuê thì người thuê có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng ở trường hợp này người thuê phải thông báo cho người cho thuê trước một thời gian hợp lý. Khi người thuê báo trước cho bên cho thuê về việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà đó, thì bên cho thuê nếu như muốn tiếp tục cho một người nào khác thuê nhà, thì bên đó cần có sự đảm bảo ổn về mặt thời gian để chắc chắn rằng căn nhà đó của mình sẽ được một người nào khác đến thuê.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan