Không có chữ ký điện tử thì hợp đồng điện tử có hiệu lực không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi:Tôi muốn nhờ tư vấn về hợp đồng điện tử. Công ty của chúng tôi hiện đang cung cấp dịch vụ TMĐT cho hàng trăm salon, và chúng tôi muốn trao đổi hợp đồng điện tử thay vì hợp đồng giấy truyền thống để tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Vậy nếu trong trường hợp khách hàng của chúng tôi không có chữ ký điện tử thì mà chỉ điền vào mục chấp nhận các điều khoản trên hợp đồng thì hợp đồng này có hiệu lực không?”

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Luật giao dịch điện tử 2005, Hợp đồng điện tử có thể hiểu: “Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu. Bản chất của các hợp đồng cung cấp dịch vụ TMĐT của bạn là thông điệp dữ liệu. Thông điệp dữ liệu được hiểu là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử (khoản 12 Điều 4).

Việc khách hàng của bạn không sử dụng chữ ký điện tử mà vẫn muốn giao kết hợp đồng điện tử không sai, căn cứ theo khoản 1 Điều 23 Luật giao dịch điện tử 2005:

1. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, các bên tham gia giao dịch điện tử có quyền thỏa thuận:

  1. a) Sử dụng hoặc không sử dụng chữ ký điện tử để ký thông điệp dữ liệu trong quá trình giao dịch;
  2. b) Sử dụng hoặc không sử dụng chữ ký điện tử có chứng thực;
  3. c) Lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử trong trường hợp thỏa thuận sử dụng chữ ký điện tử có chứng thực.

Dựa trên điểm a ở trên, khách hàng và bạn được tự do thỏa thuận dùng chữ ký điện tử.

Hơn nữa theo khoản 2 Điều 36 có nêu rõ: “Trong giao kết hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận giao kết hợp đồng có thể được thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu.” Hành động điền vào mục chấp nhận trên điều khoản mà bạn đề cập chính là thông qua thông điệp dữ liệu. Do đó, hợp đồng này vẫn có hiệu lực.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan