Khi thực hiện thông báo khuyến mại có cần nêu địa điểm cụ thể?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi ở Quảng Ninh. Xin hỏi khi thương nhân thực hiện thông báo khuyến mại đến địa bàn một tinh có cần nêu cụ thể địa điểm chương trình khuyến mại hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

Khi có nhu cầu thực hiện khuyến mại, thương nhân Việt Nam, chi nhánh của thương nhân Việt Nam, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có quyền tự tổ chức khuyến mại hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện việc khuyến mại cho mình.

Điều 95 luật thương mại năm 2005 quy định quyền của thương nhân trong hoạt động khuyến mại như sau:

“1. Lựa chọn hình thức, thời gian, địa điểm khuyến mại, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

2. Quy định các lợi ích cụ thể mà khách hàng được hưởng phù hợp với khoản 4 Điều 94 của Luật này.

3. Thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện việc khuyến mại cho mình.

4. Tổ chức thực hiện các hình thức khuyến mại quy định tại Điều 92 của Luật này.”

Như vậy, thương nhân có quyền lựa chọn hình thức, thời gian, địa điểm khuyến mại phù hợp với nhu cầu, tình hình hoạt động của mình.

Để có thể thực hiện hoạt động khuyến mại, thương nhân thực hiện khuyến mại phải gửi thông báo bằng văn bản về chương trình khuyến mại đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại chậm nhất 7 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại. Nội dung thông báo về chương trình khuyến mại được quy định tại khoản 2 điều 15 nghị định số 37/2006 quy định chi tiết luật thương mại về xúc tiến thương mại gồm:

– Tên chương trình khuyến mại;

– Địa bàn thực hiện khuyến mại; địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại;

– Hình thức khuyến mại;

– Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại;

– Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc chương trình khuyến mại;

– Khách hàng của chương trình khuyến mại;

– Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại.

Như vậy, khi thông báo khuyến mại đến địa bàn nơi thực hiện khuyến mại, thương nhân cần nêu rõ địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại để cơ quan nhà nước có thể nắm bắt và quản lý.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan