Khả năng tham gia đấu thầu trong trường hợp các công ty khác làm sai đơn chào giá

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Xin chào Luật sư cho tôi hỏi một trường hợp như sau: Có 3 công ty (A,B,C) cùng tham gia đấu thầu một gói thầu. Công ty A là công ty của tôi. Nhưng trong đó 2 công ty (B,C) làm sai đơn chào giá (họ ghi ngày có hiệu lực của đơn chào giá tính đến ngày đóng thầu thấp hơn ngày trong HSĐX) liệu 2 công ty (B,C)đó đã được coi là tham gia đấu thầu chưa! Vì theo tôi biết điều kiện đấu thầu là có ít nhất 3 công ty tham gia đấu thầu, nếu 2 công ty B,C làm sai đơn chào giá thì không đủ điều kiện tham gia đấu thầu, công ty A có bị loại vì không đủ 3 công ty tham gia đấu thầu hay không? Mong luật sư giải thích.

Trả lời: Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Công ty A sẽ không bị loại vì Công B, C làm sai đơn chào (báo) giá. Bởi:

Thứ nhất, một tổ chức được xem là đủ điều kiện (tư cách hợp lệ) tham gia đấu thầu khi đáp ứng các điều kiện tại khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu 2013, chứ không phải căn cứ vào đơn báo giá. Điều kiện đấu thầu với công ty gồm:

“a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

b) Hạch toán tài chính độc lập;

c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.”

Thứ hai, nếu Công ty B, C đủ tư cách như nêu trên và đã gửi bản báo giá theo yêu cầu báo giá của bên mời thầu thì căn cứ Điều 59 Nghị định 63/2014/NĐ-CP về quy trình đấu thầu, Công ty B, C đã được xem là tham gia đấu thầu.

Thứ ba, điều kiện để tổ chức đấu thầu theo quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn là bên mời thầu gửi bản yêu cầu báo giá cho tối thiểu 03 nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu. Đơn báo giá chỉ là cơ sở để lựa chọn nhà thầu.

Do đó, việc Công ty B, C có đơn báo giá không đạt yêu cầu thì B, C sẽ không được chọn, việc này không ảnh hưởng đến quá trình đấu thầu và việc tham gia đấu thầu của Công ty A.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan