Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

Nội dung bài viết

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 20/2013/TT-BCT ngày 5/8/2013 quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp. Nội dung của Thông tư có những điểm chính sau:

  • Dự án đầu tư sản xuất, cất giữ và sử dụng hóa chất nguy hiểm với khối lượng tồn trữ hóa chất lớn nhất tại một thời điểm lớn hơn hoặc bằng ngưỡng quy định tại Phụ lục IV của Nghị định 26/2011/NĐ-CP phải xây dựng Kế hoạch trước khi dự án chính thức hoạt động. Kế hoạch được Bộ Công thương xem xét, phê duyệt.
  • Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ hóa chất nguy hiểm, tổ chức, cá nhân phải bảo đảm đúng các yêu cầu đề ra tại Kế hoạch đã được phê duyệt. Trường hợp có sự thay đổi trong quá trình đầu tư và hoạt động làm thay đổi những nội dung đã được phê duyệt tại Kế hoạch, tổ chức, cá nhân phải gửi báo cáo về Cục Hóa chất nghiên cứu trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.
  • Các dự án hóa chất đã tiến hành đầu tư, xây dựng công trình; các cơ sở hóa chất đang hoạt động trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành phải xây dựng Kế hoạch gửi Bộ Công thương thẩm định trước ngày 31/12/2014.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan