Kế hoạch triển khai thi hành Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản

Nội dung bài viết

Ngày 26/04/2024, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2809/VPCP-CN 2024 xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản. Phó thủ tướng Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:
Bộ trưởng Bộ Xây dựng khẩn trương lập hồ sơ đề nghị báo cáo Chính phủ trình Quốc hội đề xuất hiệu lực thi hành Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 trong tháng 4 năm 2024
Bộ Xây dựng chỉ trì, phối hợp các Bộ, ngành khẩn trương xây dựng, thẩm định, trình Chính phủ các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản trước ngày 10 tháng 5 năm 2024.
Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương xây dựng, ban hành theo thẩm quyền các Thông tư về hướng dẫn thi hành các Nghị định quy định chi tiết Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương ban hành các văn bản quy định chi tiết.

Xem chi tiết tại >> Công văn 2809/VPCP-CN 2024 xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan