Kế hoạch triển khai thi hành Luật Các tổ chức tín dụng 2024

Nội dung bài viết

Quyết định 257/QĐ-TTg 2024 được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký vào ngày 30/03/2024.. Quyết định này ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
Trong quyết định này, cơ quan chủ trì là Ngân hàng Nhà nước cùng các cơ quan phối hợp được phân công soạn thảo 10 văn bản hướng dẫn thi hành Luật Các tổ chức tín dụng. Theo đó, trong quý 1-2/2024 và các năm tiếp theo, Ngân hàng Nhà nước chủ trì tổ chức quán triệt, phổ biến các quy định của Luật.
Các văn bản hướng dẫn được đảm bảo có hiệu lực thi hành từ 01/07/2024.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan