HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Nội dung bài viết

Ngày 06/02/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý khảo sát chi phí xây dựng. Trong đó, Thông tư quy định một số nội dung quan trọng sau:

Về nguyên tắc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trong việc đảm bảo chất lượng khảo sát xây dựng và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. Chi phí khảo sát xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình và phù hợp với các giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng, các bước thiết kế, loại công tác khảo sát xây dựng, cấp công trình và các quy định có liên quan.

Về nội dung chi phí khảo sát xây dựng, chi phí khảo sát xây dựng được xác định bằng dự toán chi phí khảo sát xây dựng. Dự toán chi phí khảo sát xây dựng bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí khác phục vụ công tác khảo sát, thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng.

Về thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí khảo sát xây dựng, chủ đầu tư, người đứng đầu cơ quan được giao chuẩn bị dự án có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí khảo sát xây dựng cùng với nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

Về quản lý giá khảo sát xây dựng, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực để lập, thẩm tra nhiệm vụ, đơn giá, dự toán khảo sát xây dựng. Chi phí thẩm tra được xác định bằng cách lập dự toán.

Cũng theo Thông tư này, chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng được xác định bằng 3% của dự toán chi phí khảo sát xây dựng tương ứng; chi phí giám sát khảo sát xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng công bố.

Thông tư số 01/2017/TT-BXDcó hiệu lực từ ngày 01/04/2017.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan