Hướng dẫn nộp đơn đăng ký giải pháp hữu ích

Nội dung bài viết

Hướng dẫn nộp đơn đăng ký giải pháp hữu ích

Cách viết bản mô tả giải pháp hữu ích

1. Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập

Nêu vắn tắt giải pháp kỹ thuật mà người nộp đơn định yêu cầu bảo hộ. Đoạn viết này không nên dài quá 100 từ.

2. Tình trạng kỹ thuật của giải pháp hữu ích:

Nêu ra thông tin về những giải pháp kỹ thuật tương tự đã được công bố trước đó trong cũng lĩnh vực. Trong đoạn này, tác giả giải pháp hữu ích nên chỉ ra những nhược điểm của giải pháp kỹ thuật trước đây so với giải pháp kỹ thuật của mình. Đồng thời, nêu ra cách thức vượt qua thiếu sót đó.

3. Bản chất kỹ thuật của giải pháp hữu ích:

Nêu ra những đối tượng chính của giải pháp hữu ích. Trong đoạn viết này, tác giả giải pháp hữu ích cần chỉ ra một cách ngắn gọn cách thức những đối tượng này hoạt động.

4. Mô tả vắn tắt hình vẽ (nếu có)

Tác giả giải pháp hữu ích cần nêu ra thông tin vắn tắt về các hình vẽ (nếu có) gồm tên của mỗi hình vẽ.

5. Mô tả chi tiết giải pháp hữu ích

Nêu ra cấu trúc của thiết bị nêu trong giải pháp hữu ích gồm: các bộ phận, kết cấu của từng thành phần tạo nên giải pháp hữu ích.
Nêu cách thức thiết bị hoạt động

6. Yêu cầu bảo hộ:

Xác định cụ thể yếu tố nào tác giả giải pháp hữu ích muốn bảo hộ?
Xác định cụ thể bộ phận nào của thiết bị, tác giả giải pháp hữu ích muốn bảo hộ?

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan