Hướng dẫn mới về xếp lương công chức từ ngày 01/10/2017

Nội dung bài viết

Đây là nội dung mới đáng chú ý được đề cập tại Khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017.

Theo đó, công chức được bổ nhiệm vào các ngạch chuyên ngành hành chính quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, cụ thể:

- Áp dụng Bảng 2 với các ngạch công chức sau:

+ Ngạch chuyên viên cao cấp áp dụng công chức loại A3 (nhóm 1)

+ Ngạch chuyên viên chính áp dụng công chức loại A2 (nhóm 1)

+ Ngạch chuyên viên áp dụng công chức loại A1

+ Ngạch cán sự áp dụng công chức loại A0

+ Ngạch nhân viên áp dụng công chức loại B

- Áp dụng Bảng 4 với ngạch nhân viên lái xe cơ quan.

Đồng thời hướng dẫn cụ thể cách chuyển ngạch và xếp lương đối với công chức đang giữ các ngạch chuyên ngành hành chính cũ sang các ngạch chuyên ngành hành chính mới tại Thông tư 11.

Thông tư 05/2017/TT-BNV sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV và Thông tư số 13/2010/TT-BNV.

Thông tư 05/2017/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2017.

Tải văn bản tại đây: Thông tư 05.2017.TT-BNV-sblaw

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan