Hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp

Nội dung bài viết

Ngày 01/03/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2024/NĐ-CP về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý:

Hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp gồm toàn bộ hoặc một phần nội dung sau:

- Tăng cường năng lực trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật;

- Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật;

- Cải cách tư pháp.

Hợp tác quốc tế
Hợp tác quốc tế

Cơ quan, tổ chức thực hiện hợp tác có trách nhiệm chia sẻ thông tin, kết quả hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp theo một trong các hình thức sau:

- Đăng tải thông tin, kết quả hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp trên cổng/trang thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan, tổ chức mình;

- In ấn, phát hành các ấn phẩm về kết quả hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp.

Hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp
Hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp

Nội dung chia sẻ thông tin, kết quả hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp như sau:

- Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có nội dung về hợp tác về pháp luật và cải cách tư pháp bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài;

- Văn kiện chương trình, dự án, phi dự án có nội dung hợp tác về pháp luật và cải cách tư pháp bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài;

- Nội dung hợp tác về pháp luật và cải cách tư pháp thuộc chương trình dự án, phi dự án khi kết thúc chương trình, dự án, phi dự án; kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế về pháp luật và cải cách hành chính khi kết thúc hoạt động mà không thuộc chương trình, dự án, phi dự án.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2024.

  Đọc thêm >> Tư vấn hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan