Hợp đồng mua bán giữa công ty TNHH với các đối tượng nào phải có sự chấp thuận của Hội đồng thành viên?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty TNHH M chúng tôi dự định bán 100 chiếc điều hòa nhãn hiện Toshiba cho Doanh nghiệp tư nhân H. Tuy nhiên, chủ doanh nghiệp tư nhân H lại là con đẻ của Dương – giám đốc công ty tôi. Vậy tôi muốn hỏi chúng tôi có thể bán điều hòa cho H không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014, công ty bạn hoàn toàn có quyền bán 100 chiếc điều hòa cho Doanh nghiệp tư nhân H. Tuy nhiên việc mua bán này phải được Hội đồng thành viên công ty bạn chấp thuận.

Khoản 1 Điều 67 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định hợp đồng, giao dịch của Công ty TNHH với các đối tượng sau phải được Hội đồng thành viên chấp thuận. Cụ thể:

Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Hội đồng thành viên chấp thuận:

a) Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty;

b) Người có liên quan của những người quy định tại điểm a khoản này;

c) Người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

d) Người có liên quan của người quy định tại điểm c khoản này.”

Theo Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Công ty mẹ, người quản lý công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý đó đối với công ty con trong nhóm công ty;

b) Công ty con đối với công ty mẹ trong nhóm công ty;

c) Người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định, hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua cơ quan quản lý doanh nghiệp;

d) Người quản lý doanh nghiệp;

đ) Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty hoặc của thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;

e) Cá nhân được ủy quyền đại diện cho những người, công ty quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này;

g) Doanh nghiệp trong đó những người, công ty quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của các cơ quan quản lý ở doanh nghiệp đó;

h) Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của công ty.

Theo đó H là con đẻ của Giám đốc công ty bạn, thuộc trường hợp “người có liên quan” theo quy định tại điểm (đ) điều này.

Cũng theo Khoản 2 Điều 67 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì trước khi ký kết Hợp đồng, người ký phải thông báo cho các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên về các đối tượng liên quan đến hợp đồng đó; kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch dự định tiến hành. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, Hội đồng thành viên phải quyết định việc chấp thuận hợp đồng trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo. Hợp đồng sẽ được chấp thuận nếu có sự tán thành của số thành viên đại diện ít nhất 65% tổng số vốn có quyền biểu quyết tuy nhiên ông Dương không được tính vào việc biểu quyết.

Như vậy, việc mua bán 100 chiếc điều hòa nhãn hiệu Toshiba giữa công ty bạn với Doanh nghiệp tư nhân H vẫn được thực hiện nếu như được Hội đồng thành viên công ty bạn chấp nhận.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan