Hoạt động của công ty chứng khoán.

Nội dung bài viết

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về việc thành lập và hoạt động công ty chứng khoán. Nội dung cụ thể như sau:

  • Công ty chứng khoán thành lập theo hình thức công ty cổ phần hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên phải có tối thiểu 2 cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là tổ chức đáp ứng quy định tại Thông tư này, trong đó có ít nhất 01 thành viên là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức nước ngoài theo quy định. Công ty chứng khoán thành lập theo hình thức công ty TNHH một thành viên, chủ sở hữu phải là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức nước ngoài.
  • Tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của các cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là tổ chức tối thiểu là 65% vốn điều lệ, trong đó các tổ chức là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức nước ngoài sở hữu tối thiểu 30% vốn điều lệ của công ty chứng khoán.
  • Công ty chứng khoán không được cho vay tiền và chứng khoán dưới mọi hình thức, trừ trường hợp cho khách hàng vay tiền để mua chứng khoán theo quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán.
  • Trường hợp công ty chứng khoán đầu tư vượt quá hạn mức do thực hiện bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn, do hợp nhất, sáp nhập hoặc do biến động tài sản, vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán hoặc tổ chức góp vốn, công ty chứng khoản phải áp dụng các biện pháp cần thiết để tuân thủ hạn mức đầu tư theo quy định tại Thông tư này tối đa trong thời hạn 01 năm.
  • Trong vòng 01 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực (ngày 15/1/2013), công ty chứng khoản phải thực hiện sửa đổi Điều lệ theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư này; thiết lập, xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ; quản lý tiền của khách hàng theo quy định của tại Thông tư này.
  • Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, công ty chứng khoán có tỷ lệ vay nợ, tỷ lệ đầu tư vượt quá quy định tại Thông tư này không được phát sinh mới hoặc gia hạn các khoản vay, các khoản nợ phải trả, không được tăng tỷ lệ đầu tư dưới mọi hình thức.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan