Hoạt động chuyển nhượng vốn đối với tổ chức nước ngoài phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nội dung bài viết

Theo Công Văn số Công văn 3835/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 1/11/2012, hoạt động chuyển nhượng vốn về thuế TNDN của tổ chức nước ngoài được quy định cụ thể như sau:

  • Trường hợp các tổ chức nước ngoài góp vốn trong công ty Việt Nam thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp cho công ty mẹ tại nước ngoài, nếu có phát sinh thu nhập thì tổ chức nước ngoài thuộc đối tượng nộp thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốn.
  • Trường hợp bên nhận chuyển nhượng vốn là tổ chức nước ngoài không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì công ty Việt Nam có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn theo quy định.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan