Hóa đơn, chứng từ khi doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho khách hàng mua bảo hiểm

Nội dung bài viết

Ngày 01 tháng 4 năm 2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1326/TCT-CS về vấn đề hóa đơn, chứng từ trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho khách hàng mua bảo hiểm.

Căn cứ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm:
- Trường hợp người tham gia bảo hiểm cung cấp hóa đơn mua hàng hóa hoặc dịch vụ sửa chữa (hóa đơn mang tên Công ty bảo hiểm hoặc mang tên khách hàng khi được Công ty bảo hiểm ủy quyền theo quy định, hoặc khách hàng xuất hóa đơn cho Công ty bảo hiểm), Công ty bảo hiểm thực hiện thanh toán cho người tham gia bảo hiểm với giá trị tương ứng theo hợp đồng thì Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT tương ứng với phần bồi thường bảo hiểm thanh toán theo hóa đơn GTGT
- Trường hợp phần bồi thường bảo hiểm do Công ty bảo hiểm thanh toán cho người tham gia bảo hiểm có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng.
- Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm đứng tên trên hợp đồng đồng bảo hiểm, đã chi trả tiền bảo hiểm, thực hiện thu đòi số tiền bồi thường đối với các doanh nghiệp đồng bảo hiểm thì lập hóa đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

              Tham khảo thêm >> Sửa luật thuế thu nhập cá nhân: Thế nào cho hợp lý?

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan