Hạn mức thẻ ngân hàng

Nội dung bài viết

Ngày 28/06/024, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 18/2024/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng.

Căn cứ theo Điều 13 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về Tổ chức phát hành thẻ phải thỏa thuận với chủ thẻ về hạn mức thanh toán, hạn mức chuyển khoản, hạn mức rút tiền mặt và các hạn mức khác trong việc sử dụng thẻ đối với chủ thẻ phù hợp với quy định tại Thông tư này, quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối và quy định pháp luật có liên quan.

Theo đó,

+ Đối với hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, một thẻ được rút số ngoại tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 (ba mươi) triệu đồng Việt Nam trong một ngày.

+ Đối với thẻ tín dụng, tổng hạn mức rút tiền mặt tính theo BIN của thẻ tín dụng tối đa là 100 (một trăm) triệu đồng Việt Nam trong 01 tháng.

+ Đối với thẻ trả trước, TCPHT quy định cụ thể hạn mức số dư, hạn mức nạp thêm tiền vào thẻ và hạn mức giao dịch; đảm bảo số dư tại mọi thời điểm trên một thẻ trả trước vô danh không được quá 05 (năm) triệu đồng Việt Nam; tổng hạn mức giao dịch (bao gồm giao dịch rút tiền mặt, giao dịch chuyển khoản, giao dịch thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ) trên một thẻ trả trước định danh không được quá 100 (một trăm) triệu đồng Việt Nam trong 01 tháng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2024, trừ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Xem toàn bộ nội dung tại: Thông tư 18/2024/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan