Hạn chế quyền của thành viên hợp danh

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Thảo. Tôi xin hỏi, thành viên hợp danh của công ty hợp danh bị hạn chế những quyền gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 175 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

Hạn chế quyền đối với thành viên hợp danh

1. Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

2. Thành viên hợp danh không được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty đó để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

3. Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

Theo quy định của pháp luật thì thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên của công ty hợp danh khác nếu không được sự nhất trí của các thành viên còn lại; không được nhân danh cá nhân hoặc người khác để thực hiện kinh doanh cùng ngành nghề với công ty để tư lơi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; không được chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác trừ trường hợp được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

Công ty Luật SBLaw – Trách nhiệm hình sự của công ty chứng khoán Đề suất quy trách nhiệm hình sự của pháp nhân đối với ba tội danh trong lĩnh vực chứng khoán. nếu được thông qua lần đầu tiên pháp nhân là công ty chứng khoán có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự …

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan