Giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg

Nội dung bài viết

Ngày 13  tháng 3 năm 2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 949/TCT-CS giải thích về vướng mắc triển khai giảm tiền thuê đất năm 2023 theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg.

Căn cứ Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ

  • Trường hợp tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm và người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất. Hồ sơ gồm Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 của người thuê đất theo Mẫu, Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).
  • Mức giảm tiền thuê đất năm 2023 theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg là 30%. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật.
  • Đối với trường hợp hết thời gian ổn định đơn giá nhưng chưa điều chỉnh hợp đồng thì Cục Thuế căn cứ số phát sinh phải nộp ghi trên Thông báo thu tiền thuê đất của năm 2023 để xác định số được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Nếu có Thông báo điều chỉnh về số tiền thuê đất phải nộp của năm 2023 thì Cục Thuế thực hiện điều chỉnh để đảm bảo xác định đúng số tiền thuê đất được giảm theo quy định của Nghị định số 25/2023/QĐ-TTg

Tham khảo >> Tư vấn bất động sản

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan