Giảm thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng máy thêu

Nội dung bài viết

Ngày 16 tháng 4 năm 2024, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 1603/TCHQ-TXNK hướng dẫn về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng máy thêu theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023.

Giảm thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng máy thêu
Giảm thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng máy thêu

Căn cứ theo khoản 1 Điều 1 Nghị định số 94/2023/NĐ-CP, chính sách giảm thuế GTGT được áp dụng đối với các nhóm hàng hóa đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa sau: viễn thông, công nghệ thông tin, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất; sản phẩm hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Các mặt hàng không được giảm thuế GTGT được quy định cụ thể tại Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP. Mã số HS ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III chỉ để tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.
Trường hợp hàng hóa không thuộc các trường hợp không được giảm thuế GTGT thì được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8%.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan